+30 211 198 1762
> Δευ-Παρ
09:00-19:00
|
Αποστολή
|
Επικοινωνία
|
Πωλήσεις χονδρικής
|
|
|
Απομένουν ακόμα 25 € για δωρεάν αποστολή.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΓΕΝΕΘΛΙΑ NUTRAHOLIC"

1. Διοργανωτής του διαγωνισμού

1.1 Ο διοργανωτής του διαγωνισμού "ΓΕΝΕΘΛΙΑ NUTRAHOLIC" είναι η NUTRAHOLIC.COM, εφεξής "διοργανωτής"

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ.

2.1 Ο διαγωνισμός "ΓΕΝΕΘΛΙΑ NUTRAHOLIC" θα πραγματοποιηθεί από 10.09.18 μέχρι 29.10.18

3. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

3.1. Στον διαγωνισμό "ΓΕΝΕΘΛΙΑ NUTRAHOLIC" μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει κάνει εγγραφή στην ιστοσελίδα http://www.nutraholic.com/ και έχει κάνει αγορά από όλες τις εταιρείες μας, με ελάχιστο ποσό παραγγελίας τα 20€ και για κάθε 20€ παραγγελίας θα παίρνετε μαζί με την παραγγελία σας, αντίστοιχο αριθμό κουπονιών με τον μοναδικό κωδικό συμμετοχής τυπωμένο πάνω τους!

Σε αυτό το διαγωνισμό ΌΛΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ!

3.2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πολίτες ή κάτοικοι της Ελλάδας καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στην Ελλάδα.

3.3. Η ελάχιστη ηλικία των ατόμων που μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό: Πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος ηλικίας μέχρι και την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού: 29/06/2015.

3.4. Τα στοιχεία που παρέχονται από τους συμμετέχοντες πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και πραγματικά.

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1 Για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό "ΓΕΝΕΘΛΙΑ NUTRAHOLIC", κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να κάνει αγορά τουλάχιστον 20€

4.2 Συμμετέχοντας στον διαγωνισμό, συμφωνείτε ρητά με τον όρο πως σε περίπτωση που κερδίσετε, τότε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμό σας κλπ καθώς και φωτογραφίες σας με το δώρο, θα αναρτηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook/Twitter κλπ) ή και στο Ίντερνετ ή στον τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό) για διαφημιστικούς σκοπούς αλλά και στην ιστοσελίδα μας: http://www.nutraholic.com

4.3 Κάθε χρήστης που πληρεί και συμφωνεί με τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, θα λαμβάνει ένα μοναδικό κωδικό, και προκειμένου να δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό, θα πρέπει να εισάγει χειροκίνητα τον κωδικό αυτό, στην τοποθεσία στην http://www.nutraholic.com/promo εφόσον κάνει σύνδεση στην ιστοσελίδα μας με τον προσωπικό του λογαριασμό και για κάθε 40€ αγορών, θα λαμβάνει ένα κουπόνι με έναν μοναδικό κωδικό. Μπορείτε να συμμετέχετε όσες φορές θέλετε, με διαφορετικούς κωδικούς.

Κάθε συμμετέχων μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει τους κωδικούς που έχει καταχωρήσει, από την επιλογή: Προφίλ > Τα κουπόνια μου.

5. ΔΩΡΑ

5.1 ΠΡΟΜΟ ΠΟΝΤΟΥΣ ΚΡΕΝΤΙΤ ΑΞΙΑΣ 1 ΩΣ 20 ΕΥΡΩ

5.2 Μέσα στη συσκευασία της παραγγελία σας, θα προστίθεται ένα κουπόνι το οποίο θα πρέπει να ξύσετε και να εισάγετε χειροκίνητα στο: http://www.nutraholic.com/promo. Για κάθε επιπλέον 20€, θα προστίθεται ένα επιπλέον κουπόνι για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό.

5.3 Κάθε κωδικός, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραπάνω από 1 (μία) φορά.

6. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ

6.1 Η επικύρωση των νικητών θα γίνεται μέσα από τον κωδικό του κάθε κουπονιού που θα παραλαμβάνετε:

1 Στάδιο από 20 ως 50 ευρώ – 2 ευρώ BC

2 Στάδιο από 50 ως 80 – 5 ευρώ BC

3 Στάδιο από 80 ως 110 – 8 ευρώ BC

4 Στάδιο από 110 ως 140 – 10 ευρώ BC

5 Στάδιο από 140 και πάνω – 15 ευρώ BC

7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

7.1 Ανωτέρα βία θεωρείτε κάθε γεγονός που δεν ελέγχεται ή δεν μπορεί να διορθωθεί από τον διοργανωτή εγκαίρως, συμπεριλαμβανομένου της αδυναμίας του διοργανωτή για λόγους πέραν της θέλησης του, οι οποίοι τον εμποδίζουν να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον παρόν διαγωνισμό.

7.2 Αν ανωτέρα βία εμποδίσει μερικώς ή εξ' ολοκλήρου τη διενέργεια του διαγωνισμού "ΓΕΝΕΘΛΙΑ NUTRAHOLIC", ο διοργανωτής απαλλάσσεται της υποχρέωσης να συνεχίσει τον διαγωνισμό για τη διάρκεια την οποία εμποδίστηκε ή καθυστέρησε.

8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

8.1 Ο διαγωνισμός αυτός μπορεί να τερματιστεί σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ή και στην περίπτωση που λόγω αδυναμίας του διοργανωτή και για λόγους πέρα των δυνατοτήτων του δεν μπορεί να συνεχίσει ή σε περίπτωση αλλαγής του νομικού πλαισίου ή στην περίπτωση που αυξηθεί το κόστος του διαγωνισμού, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1 Για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό αυτό, είναι απαραίτητο να αποδεχτείτε ανεπιφύλακτα τον όρο πως τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, περιοχή καθώς και φωτογραφία-ες σας με τα δώρα), θα δημοσιευτούν και θα αναρτηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook/Twitter κλπ) ή και στο Ίντερνετ ή στον τύπο (ηλεκτρονικό και έντυπο) για διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς χρονικό ή/και χωρικό περιορισμό από τον διοργανωτή.

9.2 Με τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό αυτό, συμφωνείτε πως τα στοιχεία σας, θα αποθηκευτούν σε βάση δεδομένων του διοργανωτή και θα χρησιμοποιηθούν από τον διοργανωτή ή και τρίτους ή από παρόμοιες εφαρμογές για άμεσο ή έμμεσο μάρκετινγκ μόνο όσων στοιχείων απαιτούνται από τον νόμο για την διανομή των βραβείων και για διαφημιστικούς λόγους.

9.3 Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τους νικητές όπως τα ονόματα ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει αναγκαίο

9.4 Η κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις επεξεργασία δεδομένων θα διενεργηθεί είτε από τον διοργανωτή είτε από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί τούτο υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του διοργανωτή. Η επεξεργασία των δεδομένων θα λάβει χώρα τηρουμένων των εγγυήσεων των νόμων 677/2001 για τη χώρα της Βουλγαρίας και του νόμου 2472/1997 για τη χώρα της Ελλάδας για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τα δικαιώματα, που παρέχονται από τους ως άνω νόμους και ιδίως τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντιρρήσεως).

9.5 Εάν οι συμμετέχοντες δεν ζητήσουν εγγράφως κάτι διαφορετικό, τότε αυτομάτως θεωρείται πως συναινείτε στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τον διοργανωτή, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.

9.6 Οι συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων με έγγραφό τους αίτημα προς τον διοργανωτή.

10. ΔΙΑΦΟΡΕΣ

10.1 Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την εγκυρότητα μιας συμμετοχής, η απόφαση του διοργανωτή πρέπει να θεωρείται οριστική.

10.2 Συμμετέχοντας σε αυτόν το διαγωνισμό, συμφωνείτε πως αποδέχεστε πλήρως και χωρίς αντιρρήσεις όλους τους κανόνες και τους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο.

10.3 Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του διοργανωτή και των συμμετεχόντων, θα γίνει προσπάθεια να επιλυθεί το θέμα φιλικά και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Σόφιας, Βουλγαρία.

10.4 Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα δεδομένα και τη διάρκεια της εκστρατείας, αλλά πρέπει να ανακοινώσει δημοσίως σε αυτή την ιστοσελίδα www.nutraholic.com.

11. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11.1 Σε περίπτωση απόπειρας απάτης του συστήματος, κακοποίησης ή κάθε άλλης κακόβουλης ενέργειας με σκοπό την σπίλωση της υπόληψης ή της εικόνας του διοργανωτή, τότε ο διοργανωτής, διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη της συγκεκριμένης κατάστασης.

11.2 Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε λόγο που θα προκαλέσει αδυναμία να επιλεγεί νικητής όπως αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας (email, τηλέφωνο κλπ) ή μη παραλαβής των δώρων λόγω αλλαγής διεύθυνσης κλπ. Ο διοργανωτής, διατηρεί να εκτελέσει κάθε δικαίωμα και ανάγκη που απορρέει από την υποχρέωση του να διεξάγει τον διαγωνισμό υπό κανονικές συνθήκες, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν παράπονα και ενστάσεις από τους συμμετέχοντες που δεν σχετίζονται με την παραβίαση κάποιων από τους ως άνω όρους και θα προκαλέσουν τυχόν καθυστέρηση στην διεξαγωγή του ή στην κλήρωση και ανακοίνωση των νικητών.

11.3 Ο Διοργανωτής δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι νικητές διαπίστωσαν πως τα δώρα τους, δεν τους ικανοποιούν ή δεν επωφελούνται από αυτά και δεν φρόντισαν για την αποδοχή τους.

11.4 Οι όροι συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι προς όλους από την ιστοσελίδα μας http://www.nutraholic.com/promo

11.5 Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα δεδομένα τους όρους συμμετοχής ή και τη διάρκεια του διαγωνισμού, εφόσον το ανακοινώσει δημοσίως και εμφανώς στην ιστοσελίδα http://www.nutraholic.com/ καθώς και με email προς όλους τους συμμετέχοντες.

E-mail :
Κωδικός :
Να με θυμάσαι.
Εγγραφή | Ξέχασα τον κωδικό ασφαλείας μου.?